FESTIWAL BURGERÓW REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

AKTUALIZACJA REGULAMINU KONKURSU NA FACEBOOKU - FESTIWAL BURGERÓW - GRUBY BENEK Z DNIA 19.12.22 

Zadanie z trzeciej tury zostało zmienione i obecnie brzmi: "Idealny burger ma w sobie... no właśnie co? Powiedz bez jakiego składnika nie wyobrażasz sobie burgera i dlaczego." Najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną przez nas nagrodzone! 

Odpowiedzi zawierające treści niedozwolone, wulgarne będą usuwane, a uczestnik zostanie wyłączony z konkursu.

Wszytskie pozostałe ustalenia pozostają w mocy. 

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU KONKURSU NA FACEBOOKU - FESTIWAL BURGERÓW - GRUBY BENEK Z DNIA 09.12.22 

Zadnie z drugiej tury zostało zmienione i obecnie brzmi: "Pokaż nam jak spędzasz swój wolny czas z Coca-Colą! W komentarzach do tego posta wrzuć fotkę i napisz za co lubisz Coca-Colę!"

Odpowiedzi bez zdjęcia nie będą brały  udziału w konkursie. Uczestnik konkursu nie musi udostępniać swojego wizerunku na zdjęciu – jest to dobrowolne. Wizerunek, który uczestnik dobrowolnie udostępni, nie będzie w żaden sposób kopiowany lub rozpowszechniany przez Organizatora.

Zdjęcia przedstawiające treści niedozwolone, wulgarne, lub przedstawiące napoje alkoholowe (z wyłączeniem napojów typu 0%) będą usuwane, a uczestnik zostanie wyłączony z konkursu.

Wszytskie pozostałe ustalenia pozostają w mocy. 

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU – FESTIWAL BURGERÓW – GRUBY BENEK (05-23.12.22)

Z DNIA 05.12.2022

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

7. Konkurs jest prowadzony na profilu @GrubyBenekPizza

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano główną nagrodę – dla 90 autorów poprawnych odpowiedzi. Więcej postanowień w §6.

2. Nagrodą jest 90 nagród rzeczowych tj. 30 głośników bluetooth i 60 plecaków ufundowanych przez Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu @GrubyBenekPizza

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureat nie może również wytypować innej osoby do odbioru nagrody.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu @GrubyBenekPizza

2. Konkurs trwa od dnia 05.12.2022 do 23.12.2022 godz. 23.59

3. Konkurs będzie przeprowadzany w 3 turach:

Tura pierwsza: 05-11.12 (do godziny 23:59)

Tura druga: 12-18.12 (do godziny 23:59)

Tura trzecia 19-23.12 (do godziny 23:59)

W każdej z tur rozdysponowaniu podlega 20 plecaków i 10 głośników.

Jedna osoba (uczestnik) może wygrać 1 (jedną) nagrodę. To znaczy, że uczestnik biorący udział w trzech turach może wygrać tylko w jednej turze. Uczestnik nie może wybrać rodzaju swojej nagrody. Decyzję o przyznaniu zwycięzcy głośnika lub plecaka subiektynie podejmuje Organizator na podstawie kryterium kreatywności i poprawności wykonania zadania.

Każda tura będzie odbywać się pod osobnym postem konkursowym.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Poprawne wykonanie zadania konkursowego, które brzmi: „Zamów Ben Burgera z nowej oferty festiwalowej Grubego Benka, zrób mu zdjęcie i opisz dlaczego wybrałeś właśnie TEGO Ben Burgera.”

Zdjęcie potwierdzające zakup festiwalowego Ben Burgera jest niezbędne. Odpowiedzi bez zdjęcia nie będą brały  udziału w konkursie. Uczestnik konkursu nie musi udostępniać swojego wizerunku na zdjęciu – jest to dobrowolne. Wizerunek, który uczestnik dobrowolnie udostępni, nie będzie w żaden sposób kopiowany lub rozpowszechniany przez Organizatora.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem @GrubyBenekPizza

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 90 zwycięzców

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem posta konkursowego umieszczonego na profilu @GrubyBenekPizza w dniu 02.01.23 do godziny 23:59

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni roboczych od umieszczenia na profilu @GrubyBenekPizza listy zwycięzców w wiadomości prywatnej na messengerze danych potrzebnych do wysyłki nagród:

a. imię i nazwisko

b. adres mailowy

c. numer telefonu

d. adres na który ma być dostarczona nagroda

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Uczestnik zostanie powiadomiony o wysyłce nagrody nagrody w ciągu 7 dni roboczych od przesłania Organizatorowi danych osobowych, potrzebnych do wydania nagrody.

10. Uczestnik musi podpisać protokół odbioru nagrody dostarczony mu przez kuriera, aby odebrać nagrodę. W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda przepada.

11. W przypadku niedostarczenia nagrody przez kuriera, zwycięzca ma 7 dni roboczych na kontakt w tej sprawie pod adresem marketing@grubybenek.pl

12. Organizator deklaruje, że nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania danych w wiadomkości prywatnej przez zwycięzcę do Organizatora. 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub uszkodzenie nagrody w wyniku błędu popełnionego przez firmę kurierską, która ją dostarczała. W takiej sytuacji, należy kontaktować się z firmą kurierską. Uczestnik może żądać od Organizatora udzielenia mu informacji o przesyłce, tj. numeru przesyłki do śledzenia.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych laureata konkursu tj. imię, nazwisko, nr telefonu i adres uczestnika wybranej firmie kurierskiej na potrzeby dostarczenia nagrody do laureata.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Nagrody. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

 

§ 11. OBOWIĄZEK PODATKOWY

1.  W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Laureat Zgłoszenia Konkursowego będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora lub Partnera podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Laureatowi Zgłoszenia Konkursowego po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2000,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.

2.  Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2022  i obowiązuje do 01.03.2023

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5.  Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

8.  Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

9.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.

10.  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie podanej przez Organizatora.

11.  Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: marketing@grubybenek.pl