PLAYMOBIL FILM

Regulamin Konkursu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Regulamin określa warunki i zasady udziału w Akcji „Playmobil film”.

1.2.  Organizatorem Akcji „Playmobil film” jest Gruby BenekGruby Benek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000629541 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, NIP: 7252142275, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000 złotych, kontakt@grubybenek.pl

1.3. Akcja prowadzona jest we wszystkich restauracjach stacjonarnych sieci „Gruby Benek”.

 2. DEFINICJE

2.1. Akcja – oznacza akcję „Playmobil film”, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie Akcji.

2.2. Karta Kolekcjonerska – oznacza specjalny arkusz dostępny nieodpłatnie w lokalach sieci Gruby Benek, na którym gromadzone są Naklejki. Wizualizacja karty kolekcjonerskiej wraz z naklejkami stanowi załącznik nr 1

2.3. Korzystający – oznacza Uczestnika korzystającego z Karty kolekcjonerskiej

2.4. Naklejka – oznacza znak legitymacyjny z hologramem sieci Gruby Benek.

2.5. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt 1.2 Regulaminu Akcji.

2.6. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych biorącą udział w Akcji.

2.7. Zakup – zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług o jednorazowej wartości co najmniej 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) w dowolnych z wyszczególnionych w załączniku nr 2, lokalu sieci Gruby Benek. Zawarcie umowy musi być objęte jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT,

2.8. Nagroda– 1 z 2 zestawów klocków Playbomil o kodach 70070 oraz 70072

3. CZAS TRWANIA AKCJI

3.1.  Akcja trwa w okresie od 10.07.2019 r. do 18.10.2019 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów
a) Naklejki można zbierać lub przekazywać w okresie od 10.07.2019 r. do 18.10.2019 r.,
b) Naklejki zgromadzone na Karcie Kolekcjonerskiej można wykorzystywać w okresie od 10.07.2019 r. do 18.10.2019 r.

 4. ZASADY AKCJI

4.1.  Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z Regulaminem Akcji.

4.2.  Uczestnik biorąc udział w Akcji, potwierdza że zapoznał się z Regulaminem Akcji oraz że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji.

4.3.  Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników naklejek na zasadach określonych w Regulaminie Akcji.

4.4.  Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci Naklejek do gromadzenia na Karcie KolekcjonerskiejNaklejki wydawane przez kasjera w Sklepie Uczestnik nakleja samodzielnie na Karcie Kolekcjonerskiej.

4.5.  Karty Kolekcjonerskie Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w dowolnym lokalu sieci Gruby Benek wskazanym w załączniku nr 2 w czasie trwania Akcji. Od 10.07.2019r. do 18.10.2019 r.  

4.6 Za każde 50 zł brutto(słownie: pięćdziesiąt zł brutto) zapłacone przez Uczestnika w dowolnym lokalu sieci Gruby Benek wyszczególnionym w załączniku nr 2, tytułem ceny ZakupuUczestnik otrzyma jedną naklejkę. Po uzbieraniu 3 naklejek na karcie kolekcjonerskiejuczestnik ma prawo wymiany karty na nagrodę.

4.7 Uczestnik nie może w trakcie trwania akcji łączyć wartości paragonów celem uzyskania naklejki5.  

 5. REKLAMACJE

5.1.  Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres kontakt@grubybenek.pl

5.2.  Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.

5.3.  W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt 5.2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

5.4.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.  Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.grubybenek.pl

6.2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Akcji, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

6.3.  Informacja o zmianie Regulaminu Akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.grubybenek.pl
6.4.  Poinformowanie o zmianie Regulaminu Akcji, nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian Regulaminu Akcji. Dokładna data wejścia w życie zmian Regulaminu Akcji zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu Akcji, o którym mowa w pkt 6.3 powyżej.  


 Załącznik nr 1
Karta kolekcjonerska i naklejki

    

Załącznik nr 2

Lista lokali
GRUBY BENEK AUGUSTÓW
GRUBY BENEK BARTOSZYCE
GRUBY BENEK CHEŁM 
GRUBY BENEK CIECHANÓW
GRUBY BENEK EŁK
 
GRUBY BENEK GDYNIA
 
GRUBY BENEK GLIWICE
GRUBY BENEK GRUDZIĄDZ 
GRUBY BENEK KĘDZIERZYN KOŹLE
 
GRUBY BENEK KOLNO
 
GRUBY BENEK KONIN
 
GRUBY BENEK KOŚCIERZYNA
GRUBY BENEK ŁOMŻA
GRUBY BENEK ŁÓDŹ CENTRUM
GRUBY BENEK ŁÓDŹ BAŁUTY
GRUBY BENEK ŁÓDŹ DĄBROWA
GRUBY BENEK ŁÓDŹ OLECHÓW
GRUBY BENEK ŁÓDŹ RETKINIA
GRUBY BENEK ŁÓDŹ TEOFILÓW
GRUBY BENEK LUBLIN BRONOWICE 
GRUBY BENEK NIDZICA
GRUBY BENEK OLSZTYN JAROTY Wilczyńskiego
GRUBY BENEK OLSZTYN ZATORZE
GRUBY BENEK PŁOCK
GRUBY BENEK PŁOŃSK
GRUBY BENEK POZNAŃ JEŻYCE
GRUBY BENEK PRUSZCZ GDAŃSKI
GRUBY BENEK RUMIA
GRUBY BENEK SOCHACZEW
GRUBY BENEK STARACHOWICE
GRUBY BENEK SUWAŁKI
GRUBY BENEK SZCZYTNO
GRUBY BENEK TORUŃ
GRUBY BENEK WŁOCŁAWEK
GRUBY BENEK WROCŁAW KRZYKI
GRUBY BENEK ZABRZE
GRUBY BENEK ZĄBKI

Regulamin | Polityka prywatności | Zgody marketingowe