REGULAMIN KONKURSU "DZIEŃ MATKI"

Regulamin konkursu

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Dzień Matki (dalej Konkurs) jest firma GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź (dalej: Organizator). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości w serwisie Facebook na koncie Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji.

2. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: 

GRUBY BENEK SP. Z O. O.

ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

NIP: 7252142275 REGON: 365015591

3. Właścicielem konta Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji jest Organizator.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. W związku z przeprowadzeniem Konkursu Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: 

  1. imię i nazwisko - na potrzeby wyłonienia zwycięzcy oraz przesłania nagrody głównej;

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na następujących zasadach:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest 

GRUBY BENEK SP. Z O. O.

ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

NIP: 7252142275 REGON: 365015591

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, np. w związku z przekazaniem im szczegółów dotyczących nagrody. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będzie 

GRUBY BENEK SP. Z O. O.

ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

NIP: 7252142275 REGON: 365015591

4. Okres, przez jaki dane będą przechowywane dane osobowe Uczestników będą przechowywane to okres trwania oraz rozliczenia niniejszego Konkursu.

5. Prawa Uczestnika w stosunku do jego danych osobowych

Każdy Uczestnik ma prawo:

otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez: 

GRUBY BENEK SP. Z O. O.

ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

NIP: 7252142275 REGON: 365015591

  1. danych osobowych Uczestnika oraz ich kopię,

  2. Przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu lub żądania ich całkowitego usunięcia przez Organizatora, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi Organizatorowi przetwarzanie tych danych.  W przypadku wykazania przez Organizatora, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów Uczestnika, jego praw i wolności, Organizator będzie w dalszym ciągu uprawniony do przetwarzania tych danych mimo sprzeciwu Uczestnika.

  1. żądania sprostowania swoich danych, gdy posiadane przez Organizatora dane okażą się nieprawidłowe, np. nieaktualne;

  2. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też, gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza gdy kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

6. Wszelkich zgłoszeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może dokonać na następujący adres poczty elektronicznej: marketing@grubybenek.pl

7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3. Słownik pojęć

1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie poprzez opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na profilu Gruby Benek - Ogólnopolska sieć pizzerii. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

§4. Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.05.2023 r. oraz kończy w dniu 28.05.2023 r. o godzinie 23:59 i zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego regulaminu (dalej określany jako „Regulamin”).

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.

4. Konkurs ma na celu promocję i reklamę działalności oraz produktów Organizatora.

5. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Posiadanie profilu osobowego na portalu Facebook zawierającego autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

7. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym w okresie wskazanym w ust. 2, komentarza odpowiadającego na pytanie konkursowe.
Zadanie konkursowe: Odpowiedz na pytanie: Jaką supermoc ma Twoja mama?

Dodatkowe materiały multimedialne (tj. zdjęcia, filmy, gify) nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania wyników konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od Uczestnika konkursu, który je naruszył.

Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.

Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie, jury konkursu wybierze 10 osób, które otrzymają następujące nagrody:
Voucher na wybraną dużą pizzę (z 12 pizz ogólnopolskich)

Realizacja voucherów obowiązuje w ciągu 2 tygodni od ich otrzymania i jest możliwa jedynie z odbiorem osobistym. 

Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.

Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci nazwy profilu w serwisie Facebook, zostaną opublikowane nie później niż 29.05.2023 r.

Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie wiadomości w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach Konkursu na profilu na Facebooku Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji.

Zamieszczenie komentarza w poście konkursowym jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie go we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie treści prac konkursowych w działalności Organizatora. Z tego tytułu nie będzie im przysługiwało żadne honorarium. 

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

2. Zgłoszenie nie może:

2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji oraz koncie na Instagramie grubybenekpizza,

2.2 zawierać antyreklamy marki Gruby Benek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,

2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich,

2.4. naruszać praw autorskich osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Internet na adres: marketing@grubybenek.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – Konkurs kwietniowy” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, czyli w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§7. Facebook

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. 

2. Portal Facebook jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2. 

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Facebooku Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.