REGULAMIN KONKURSU NA TIK TOKU - RYMOWANKA

REGULAMIN KONKURSU NA TIK TOKU - RYMOWANKA

Z DNIA 24.06.2022

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu na TIK TOKU (zwanego dalej “Konkursem”), jest GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

(zwany dalej „Organizatorem”).

 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Tik Toka. Tik Tok jest zastrzeżonym znakiem towarowym. 

 

7. Konkurs jest prowadzony na profilu grubybenekpizza na Tik Toku 

 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Tik Tok; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

 d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Tik Toka;

 e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Tik Tok;

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano główną nagrodę – dla pierwszych trzech osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

 

2. Nagrodą jest Voucher na dowolną dużą pizzę (spośród 12 Ogólnopolskich Propozycji, bez możliwości modyfikacji składników) 

 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Tik Tok, na profilu grubybenekpizza

 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „film konkursowy“) na portalu społecznościowym Tik Tok na profilu grubybenekpizza

 

2. Konkurs trwa od dnia 24.06.2022 do 27.06.2022 godz. 24.00

 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 a. Wymyślić konkursowy wiersz.  

 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Tik Toku pod adresem grubybenekpizza

 

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Tik Tok.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium szybkości nadesłanych, poprawnych odpowiedzi. 

 

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni trzech zwycięzców 

 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Tik Toku w ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia zwycięzców konkursu 01.07.2022.

 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w wyróżnionym komentarzu do filmu konkursowego na stronie grubybenekpizza na Tik Toku  

 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości prywatnej na Tik Toku następujących danych:

 a. imię i nazwisko 

 b. numer telefonu

 

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 

9. Uczestnik zostanie powiadomiony o możliwości odbioru osobistego nagrody w ciągu 7 dni roboczych od przesłania Organizatorowi danych osobowych, potrzebnych do wydania nagrody.

 

10. Uczestnik musi odebrać nagrodę w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia go o możliwości odbioru nagrody. W przypadku niedotrzymania terminu odbioru, Uczestnik traci możliwość odbioru nagrody.

 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Tik Toka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Tik Tok (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Tik Toka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Tik Tok

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Tik Tok.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Tik Toka.

 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Tik Tok.

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2022  i obowiązuje do 31.12.2022

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.