REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU - ŚLUB DOSKONAŁY

REGULAMIN GRUBY BENEK “ŚLUB DOSKONAŁY”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/GrubyBenekPizza (zwanej dalej “Stroną”)

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu;

b. posiadanie konta w serwisie Facebook, na którym użytkownik występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem, a jego konto jest kontem prywatnym.

c. napisanie krótko pod postem konkursowym: Kogo (oznaczenie osoby @) i dlaczego chcesz zabrać do kina na seans?

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na

potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U.Nr

133 poz. 833 z późn. zm.).

5. Konkurs trwa od dnia 6 stycznia 2023 r do 9 stycznia 2023 do godziny 23:59.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym lub komentarzach publikowanych na stronie Konkursu.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno z pięćdziesięciu podwójnych zaproszeń do kin Cinema City na terenie Polski na seans “Ślub Doskonały”. Bilet można zrealizować tylko w dniach od 16 stycznia 2023 r do 22 stycznia 2023 r. Bilety elektroniczny dostarczony zostanie do wygranego w formie kodu.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zgłoszenie konkursowe wymaga od uczestnika, wyrażenia zgody na wzięcie udziału w konkursie i wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych dla firmy GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora,

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. Zwycięzcę wybierze Organizator na podstawie poprawności wykonania zadania konkursowego i w sposób subiektywny. 

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 10 stycznia 2023 roku do godziny 23.59 w komentarzach do odpowiedzi konkursowych pod postem konkursowym. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do oznaczenia w publicznym poście zwycięzców konkursu na Stronie i wymienieniu ich z imienia i nazwiska i pełnej nazwy zwycięskiego podmiotu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na kontakt mailowy z Organizatorem w celu odebrania nagrody.

6. Warunkiem odbioru nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem w wiadomości prywatnej do dnia 11 stycznia 2023 roku do godziny 23.59. W wiadomości prywatnej (www.facebook.com/GrubyBenekPizza), Wygrany musi podać adres mailowy, na który otrzyma nagrodę.

7. Nagroda zostanie wysłana do 15 stycznia 2023 r. do godziny 23.59 na adres mailowy podany przez wygranego.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatruje Jury Konkursowe.

2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@grubybenek.pl przez okres trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail

6. Decyzje Jury w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania w zakresie niewpływającym znacząco na dynamikę jego trwania.