Regulamin konkursu na Facebooku „Wakacyjna przygoda z Benkiem i Monster Energy”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym
do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook® pt. „Wakacyjna przygoda z
Benkiem i Monster Energy” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma P2E.PL Michał Żyliński z siedzibąw Łodzi (92-637),
ul. Rataja 123/2, NIP: 7272736894, REGON: 388770869 (dalej „Organizator”),
a fundatorem nagród w Konkursie jest firma GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H.
Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591 (dalej “Zleceniodawca”).
3. Konkurs prowadzony jest na zlecenie GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H.
Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodęw rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu Gruby Benek - Ogólnopolska sieć
restauracji na Facebooku:
https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza
7. Konkurs trwa od momentu publikacji posta (zadania) konkursowego na profilu “Gruby
Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” w serwisie Facebook® od dnia 09.08.2023 do
16.08.2023 r. do godziny 23:59. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.
Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać
jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).


§2. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem Konkursu może byćkażda osoba fizyczna będąca konsumentem w
rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w
niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest
łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym
uzyskanie pełnoletniości, oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;
b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie
z regulaminem serwisu Facebook®;
c) zapoznanie sięi akceptacja Regulaminu Konkursu;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu, na zasadach
opisanych w Regulaminie;
e) wyrażenie zgody na publikacjędanych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz
identyfikatora, zarejestrowanego w serwisie Facebook® na profilu “Gruby Benek -
Ogólnopolska sieć restauracji” w przypadku zostania Zwycięzcą
f) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z regulaminem oraz wskazówkami zawartymi
w treści posta konkursowego.
2. W Konkursie można braćudział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie
kont i dokonywanie zgłoszeńw imieniu osób trzecich. W Konkursie nie mogąuczestniczyć:
a) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora;
b) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) Gruby Benek
sp. z o.o z siedzibą w Łodzi;
c) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) podmiotów
będących franczyzobiorcami Gruby Benek sp. z o.o z siedzibą w Łodzi;
d) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 3 ust. 7 a także członkowie
najbliższych rodzin osób wskazanych w punktach a-d. Za członków najbliższej rodziny uznaje
sięwstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, konkubentów i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez Uczestnika
praca konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza prawa, praw osobistych lub
majątkowych osób trzecich.


§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD


1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika umieszczenia w komentarzu pod Postem
Konkursowym odpowiedzi na pytanie:
„W trakcie jakiej wakacyjnej przygody towarzyszyć Ci będzie Benek i Monster?”
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniaćnastępujące warunki:
a) nie może naruszaćwizerunku i dobrego imienia Organizatora, ani spółki Gruby Benek sp. z
o.o., P2E.PL Michał Żyliński oraz The Coca-Cola Company.
b) nie może zawieraćtreści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż
Organizator ani Gruby Benek sp. z o.o. i The Coca-Cola Company.
c) nie może zawieraćwulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych,
dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami,
szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym
także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację
seksualną, obrażających uczucia religijne;
d) nie może naruszaćjakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i
dóbr osobistych;
e) musi byćsporządzone w języku polskim;
f) musi byćumieszczone pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu („Termin
Konkursu”);
g) musi spełniaćwarunki zadania określone w § 3 ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe nie spełnia co najmniej jednego z
warunków wymienionych powyżej, tj. § 3 ust. 2, nie będzie ono brało udziału w Konkursie,
Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Z udziału
w Konkursie zostanąrównieżwykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełniąwarunków
określonych w § 2 Regulaminu. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerująw
mechanizm Konkursu lub w inny niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego
sposób wpływająlub próbująwpłynąć na wynik Konkursu równieżzostaną
zdyskwalifikowani.
4. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia konkursowe (komentarze pod Postem
Konkursowym), które naruszająpostanowienia § 3 ust. 2
5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisjękonkursowąpowołanąprzez
Organizatora („Komisja Konkursowa”).
6. Zwycięzcązostaje osoba, której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję
Konkursowąza najciekawsze i najbardziej kreatywne („Zwycięzca”).
7. W konkursie wyłonionych zostanie 5 (pięciu) Zwycięzców.
8. Decyzje Komisji Konkursowej sąostateczne i nie podlegajążadnym odwołaniom czy
dalszym zaskarżeniom, przy czym nie ogranicza to w żaden sposób praw przysługującym
uczestnikom Konkursu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9. Nicki lub nazwiska i imiona Zwycięzców (zgodnie z danymi udostępnionymi przez
Uczestników serwisu Facebook®), zostanąopublikowane na profilu w serwisie Facebook®
“Gruby Benek - Ogólnopolska siec restauracji” w komentarzu pod postem konkursowym w
terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.


§4. NAGRODY


1. Nagrodami w konkursie sąplecaki Monster Energy. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca
zobowiązany jest w terminie 7 dni od umieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej
(będzie ona zamieszczona pod postem konkursowym) przesłaćOrganizatorowi w wiadomości
prywatnej na profilu „Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” potwierdzenie chęci
odebrania nagrody wraz z adresem do wysyłki nagrody. W przypadku braku przesłania przez
Zwycięzcęwiadomości we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody,
a Organizator nagrodzi kolejnąosobę, która spełnia warunki zawarte w Regulaminie.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek
ekwiwalent, w tym pieniężny, jak równieżnie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę
trzeciąroszczenia o wydanie nagrody. Organizator oświadcza, iżwartość Nagrody nie
przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
3. Wartość wygranej w Konkursie zwolniona jest z podatku dochodowego na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), jako wygrana w konkursie z dziedziny sztuki o
wartości nieprzekraczającej kwoty 2.000 zł.


§5. REKLAMACJE


Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszaćw terminie nie
dłuższym niż30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszaćdrogą
elektronicznąprzesyłając wiadomość na adres biuro@amadvice.pl. W tytule wiadomości
należy wpisać„Konkurs #2 Monster”. Reklamacja powinna zawieraćimię, nazwisko, adres
e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będąprzez
Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niżw ciągu 14 dni roboczych od
dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamacjęzostaną
powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e- mail, wysłanąna
adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.


§6. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu -
firma P2E.PL Michał Żyliński z siedzibąw Łodzi (92-637), ul. Rataja 123/2, NIP: 7272736894,
REGON: 388770869.
2. Dane osobowe Uczestników będąprzetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu, w tym komunikowania sięz Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wysłania
Nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1,
4/05/2016). W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będąnastępujące dane
osobowe Uczestników: imięi nazwisko, identyfikator w serwisie społecznościowym
Facebook, adres do wysyłki nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia,
że przetwarzanie danych osobowych w celu Konkursu narusza zasady przetwarzania danych
osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie,
otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodęna przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie przesyłając stosowne oświadczenie na adres biuro@amadvice.pl. Cofnięcie
świadczenia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Odbiorcądanych Uczestników będzie firma GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H.
Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591. Dane osobowe
przetwarzane będąprzez obie firmy przez 30 dni od dnia od dnia zakończenia Konkursu.
7. Organizator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych
Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Konkursu dostępny na:
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sięodpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest sponsorowany,
wspierany, administrowany przez Facebook ® ani bezpośrednio związany z serwisem
Facebook ®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem
powinny byćkierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy
administratora serwisu społecznościowego Facebook ®. Serwis Facebook® nie ponosi
odpowiedzialności za Konkurs. Facebook ® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook, Inc. Konkurs nie jest grąlosowąani zakładem wzajemnym, których wynik zależy
od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).