Zaloguj

Regulamin

REGULAMIN   REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.grubybenek.pl      

I. Definicje:
    
        1.
        Regulamin to niniejszy dokument określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
2.       Wykonawca  właściciel  Serwisu EUROFOOD CONSTRUCTION Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394186, NIP 7010282920, REGON 142793097, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 PLN.
3.      Restauracja placówka gastronomiczna, należąca do Restauratora,
4.      Restaurator osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Wykonawcą usługi dostawy posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie,
5.      Kupujący osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
6.      Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedającego, dostępne pod domeną WWW.grubybenek.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić od Restauratora oferowane przez niego jedzenie.
7.      Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony internetowej umieszczonej pod domeną www.grubybenek.pl , podczas której Kupujący wyraża wolę dostawy zamówionego jedzenia zgodnie z ich opisem oraz ceną.
8.      Płatność  to czynność polegająca na zapłacie ceny za Zamówienie, w sposób określony w Regulaminie.
9.      Administrator Danych Osobowych to spółka Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, NIP: 648-276-55-71, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego
10.  Przetwarzający Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Sprzedający.
 

II. Postanowienia ogólne:
 
1.      W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest  Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących za pomocą Serwisu Internetowego. Restaurator i Kupujący zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
2.      Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej pod domeną www.grubybenek.pl, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich  cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.      Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Sprzedającego. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restauratora na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
4.    Rejestracja Kupujących nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa może być również zawarta przez niezarejestrowanych Kupujących.
5.    Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego, Restaurator może niezwłocznie usunąć konto Kupującego oraz zawiadomić odpowiednie organy.
6.    Kupujący w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Kupującego albo Kupujący podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym natychmiastowo zawiadomić Restauratora.
7.    Jeśli są przeprowadzone transakcje za pomocą danych dostępowych Kupującego, Kupujący musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie powiadomił Restauratora na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.  

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień:
 
1.      Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2.      Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
3.      Restaurator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, nie pełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana  promocja nie należy się Kupującemu, Restaurator ma prawo Zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
4.      Jeśli Kupujący złożył Zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restaurator  ma prawo do weryfikacji uprawnień Kupującego do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.  

IV. Dodatkowe informacje odnośnie Zamówień składanych przez Internet:
 
1.      Umowę między Kupującym a Restauratorem uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restaurator potwierdzi Kupującemu, że Zamówienie przyjął do realizacji podając czas dostawy lub odbioru Zamówienia.
2.      Restaurator  ma prawo anulować Zamówienie w przypadkach:
a.       opisanych w punkcie III Regulaminu
b.      awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych u Restauratora uniemożliwiającej realizację Zamówienia;
c.       wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania Zamówienia, którego Restaurator nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
  
3.      Restaurator zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej www.grubybenek.pl mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień. 4.      Restaurator potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał Zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość SMS’em oraz emailem. Wykonanie przez Restauratora jednej z wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
5.      Podany czas realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji Zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.  

V. Formy płatności:
 
1.      Kupujący składając Zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności.
2.      W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet (kartą lub szybkim przelewem) Restaurator potwierdzi Kupującemu przyjęcie zamówienia do realizacji tylko wtedy, gdy środki otrzyma lub otrzymanie ich zostało zagwarantowane. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
3.      W przypadku, gdy Restaurator anuluje Zamówienie (kartą lub szybkim przelewem) zobowiązuje się otrzymane środku zwrócić Kupującemu w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.
4.      Na żądanie Kupującego, Restaurator wystawi fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
5.      W przypadkach pytań lub wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się z Restauratorem  za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej, które dostępne są na stronie internetowej www.grubybenek.pl    

VI. Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego:
 
1.      Przed spełnieniem świadczenia przez Restauratora, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu w którym Sprzedający przystąpił do realizacji Zamówienia.
2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się poinformować Restauratora w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauratorem nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restaurator wyrazi na to zgodę.
3.      Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za pomocą Internetu środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych.  

VII. Reklamacje:
 
1.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Kupujący poinformuje Restauratora niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 2.      Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.  

VIII. Ochrona danych osobowych:
 
1.      Składając zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Restauratora, który jest jednocześnie Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2.      Administratorem Danych Osobowych jest Skubacz.pl Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, NIP: 648-276-55-71, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
3.      Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową z Administratorem Danych Osobowych.
4.      Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Administrator Danych Osobowych  zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5.      Administrator Danych Osobowych lub Przetwarzający Dane Osobowe mogę przesyłać Kupującemu informacje handlowe tylko wtedy, gdy wyraził na to zgodę w formularzu Zamówienia składanego przez Internet.
6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.  

XI. Postanowienia końcowe:
 
1.      W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do sieci internet oraz aktywnego adresu e-mail.
2.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3.      Restaurator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
4.      Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy  
   

Logowanie

Rejestracja