Regulamin konkursu na Facebooku „Rozdanie biletów do kina”

Regulamin konkursu na Facebooku „Rozdanie biletów do kina”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym
do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook® pt. „Rozdanie biletów do kina” (dalej “Rozdanie”).

2. Organizatorem Rozdania jest firma P2E.PL Michał Żyliński z siedzibą w Łodzi (92-637),
ul. Rataja 123/2, NIP:
7272736894, REGON: 388770869 (dalej „Organizator”),
a fundatorem nagród w Konkursie jest
firma GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591 (dalej “Zleceniodawca”).

3. Rozdanie prowadzone jest na zlecenie GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

5. Rozdanie organizowane jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. Rozdanie jest przeprowadzane za pośrednictwem profilu Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji  na Facebooku:

https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza

7. Rozdanie trwa od momentu publikacji posta (zadania) na profilu “Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” w serwisie Facebook® od dnia 22.04.2024 do 24.04.2024 r. do godziny 23:59. Rozdanie jest organizowane wyłącznie na terytorium Polski. Udział w Rozdaniu ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Rozdaniu).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Rozdania może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik”). Warunkiem wzięcia udziału w Rozdaniu jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Rozdania następujących warunków:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Rozdania, w tym uzyskanie pełnoletniości, oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski; b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie
z regulaminem serwisu Facebook®;
c) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Rozdania;

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Rozdania, na zasadach opisanych w Regulaminie;
e) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz identyfikatora, zarejestrowanego w serwisie Facebook® na profilu “Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” w przypadku zostania Zwycięzcą

f) wypełnienie zadania zgodnie z regulaminem oraz wskazówkami zawartymi w treści posta.

2. W Rozdaniu można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora; b) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) Gruby Benek sp. z o.o z siedzibą w Łodzi;
c) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) podmiotów będących franczyzobiorcami Gruby Benek sp. z o.o z siedzibą w Łodzi;
d) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 3 ust. 7 a także członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w punktach a-d. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, konkubentów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Poprzez przystąpienie do Rozdania Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez Uczestnika praca konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza prawa, praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie wymaga od Uczestnika umieszczenia w komentarzu pod Postem odpowiedzi na zadanie:

„W komentarzu, pięcioma emotikonami opisz najbardziej pamiętną przygodę, jaką przeżyłeś ze swoim pupilem! (Jeżeli pupila jeszcze nie posiadasz, opisz wymarzoną przygodę, jaką chciałbyś z nim przeżyć). W swojej odpowiedzi wykorzystaj jedną z emotek: 🐕🐩🐾”

2. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:
a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora, ani spółki Gruby Benek sp. z o.o., P2E.PL Michał Żyliński oraz Kino Świat.
b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator ani Gruby Benek sp. z o.o. i Kino Świat.
c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;
d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych;
e) musi być sporządzone w języku polskim;

f) musi być umieszczone pod postem konkursowym w czasie trwania Rozdania („Termin Rozdania”);
g) musi spełniać warunki zadania określone w § 3 ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymienionych powyżej, tj. § 3 ust. 2, nie będzie ono brało udziału w Rozdaniu, Uczestnik zostanie wykluczony z Rozdania i utraci prawo do nagrody w Rozdania. Z udziału w Rozdaniu zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w § 2 Regulaminu. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Rozdania lub w inny niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego sposób wpływają lub próbują wpłynąć na wynik Rozdania również zostaną zdyskwalifikowani.

4. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia (komentarze pod Postem), które naruszają postanowienia § 3 ust. 2

5. Zwycięzcą Rozdania zostanie pierwsze 50 osób, które spełni zadanie poprzez opublikowanie go w komentarzu pod Postem.

6. W Rozdaniu wyłonionych zostanie 50 (pięćdziesięciu) Zwycięzców.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom, przy czym nie ogranicza to w żaden sposób praw przysługującym uczestnikom Konkursu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. Nicki lub nazwiska i imiona Zwycięzców (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników serwisu Facebook®), zostaną opublikowane na profilu w serwisie Facebook® “Gruby Benek - Ogólnopolska siec restauracji” w komentarzu pod postem konkursowym w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Rozdania.

§4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są podwójne zaproszenia (kody) na film “Mój pies Artur” w kinie Cinema City. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni od umieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (będzie ona zamieszczona pod postem konkursowym) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na profilu „Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” potwierdzenie chęci odebrania nagrody. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę wiadomości we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator nagrodzi kolejną osobę, która spełnia warunki zawarte w Regulaminie.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. Organizator oświadcza, iż wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

3. Wartość wygranej w Rozdaniu zwolniona jest z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), jako wygrana w konkursie z dziedziny sztuki o wartości nieprzekraczającej kwoty 2.000 zł.

§5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z Rozdaniem Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Rozdania. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres biuro@amadvice.pl. W tytule wiadomości należy wpisać “Rozdanie kino”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e- mail, wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Rozdania jest Organizator Rozdania -  firma P2E.PL Michał Żyliński z siedzibą w Łodzi (92-637), ul. Rataja 123/2, NIP: 7272736894, REGON: 388770869.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Rozdania, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wysłania Nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016). W związku z prowadzeniem Rozdania przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, identyfikator w serwisie społecznościowym Facebook, adres do wysyłki nagrody. Uczestnikowi Rozdania przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w celu Konkursu narusza zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Rozdaniu, otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przesyłając stosowne oświadczenie na adres biuro@amadvice.pl. Cofnięcie świadczenia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcą danych Uczestników będzie firma GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591. Dane osobowe przetwarzane będą przez obie firmy przez 30 dni od dnia od dnia zakończenia Rozdania.

7. Organizator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Rozdania dostępny na:

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Rozdanie nie jest sponsorowane, wspierany, administrowany przez Facebook ® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook ®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook ®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Facebook ® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Rozdanie nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).