Regulamin konkursu na Facebooku “Zaproś Benka na imprezę”

Regulamin konkursu na Facebooku “Zaproś Benka na imprezę”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym
do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook® pt. „Zaproś Benka na imprezę” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma P2E.PL Michał Żyliński z siedzibą w Łodzi (92-637),
ul. Rataja 123/2, NIP:
7272736894, REGON: 388770869 (dalej „Organizator”),
a fundatorem nagród w Konkursie jest
firma GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591 (dalej “Zleceniodawca”).

3. Konkurs prowadzony jest na zlecenie GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji  na Facebooku:

https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza

7. Konkurs trwa od momentu publikacji posta (zadania) konkursowego na profilu “Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” w serwisie Facebook® od dnia 15.03.2024 do 18.03.2024 r. do godziny 23:59. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym uzyskanie pełnoletniości, oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski; b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie
z regulaminem serwisu Facebook®;
c) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie;
e) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz identyfikatora, zarejestrowanego w serwisie Facebook® na profilu “Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” w przypadku zostania Zwycięzcą

f) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z regulaminem oraz wskazówkami zawartymi w treści posta konkursowego.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora; b) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) Gruby Benek sp. z o.o z siedzibą w Łodzi;
c) pracownicy oraz współpracownicy (na podstawie umów cywilnoprawnych) podmiotów będących franczyzobiorcami Gruby Benek sp. z o.o z siedzibą w Łodzi;
d) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 3 ust. 7 a także członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w punktach a-d. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, konkubentów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez Uczestnika praca konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza prawa, praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika umieszczenia w komentarzu pod Postem Konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe:

POV: Jest impreza. Na stole zostaje ostatni kawałek Twojej ulubionej pizzy, na który jest dużo chętnych, co robisz, aby go przechwycić?

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora, ani spółki Gruby Benek sp. z o.o., P2E.PL Michał Żyliński.
b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator ani Gruby Benek sp. z o.o.
c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;
d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych;
e) musi być sporządzone w języku polskim;

f) musi być umieszczone pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu („Termin Konkursu”);
g) musi spełniać warunki zadania określone w § 3 ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymienionych powyżej, tj. § 3 ust. 2, nie będzie ono brało udziału w Konkursie, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w § 2 Regulaminu. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub w inny niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego sposób wpływają lub próbują wpłynąć na wynik Konkursu również zostaną zdyskwalifikowani.

4. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia konkursowe (komentarze pod Postem Konkursowym), które naruszają postanowienia § 3 ust. 2

5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).

6. Zwycięzcą zostaje osoba, której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze i najbardziej kreatywne („Zwycięzca”).

7. W konkursie wyłonionych zostanie 3 (trzech) Zwycięzców.

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom, przy czym nie ogranicza to w żaden sposób praw przysługującym uczestnikom Konkursu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9. Nick lub nazwisko i imię Zwycięzcy (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników serwisu Facebook®), zostaną opublikowane na profilu w serwisie Facebook® “Gruby Benek - Ogólnopolska siec restauracji” w nowym poście na profilu w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

§4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są 3 vouchery na “Imprezowy zestaw Benka”: 3x duża pizza + 2 napoje. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni od umieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (będzie ona zamieszczona pod postem konkursowym) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na profilu „Gruby Benek - Ogólnopolska sieć restauracji” potwierdzenie chęci odebrania nagrody wraz z adresem do wysyłki nagrody. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę wiadomości we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator nagrodzi kolejną osobę, która spełnia warunki zawarte w Regulaminie.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. Organizator oświadcza, iż wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

3. Wartość wygranej w Konkursie zwolniona jest z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), jako wygrana w konkursie z dziedziny sztuki o wartości nieprzekraczającej kwoty 2.000 zł.

§5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres biuro@amadvice.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs Impreza Benka - Marzec 2024”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e- mail, wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu -  firma P2E.PL Michał Żyliński z siedzibą w Łodzi (92-637), ul. Rataja 123/2, NIP: 7272736894, REGON: 388770869.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wysłania Nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016). W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, identyfikator w serwisie społecznościowym Facebook. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w celu Konkursu narusza zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przesyłając stosowne oświadczenie na adres biuro@amadvice.pl. Cofnięcie świadczenia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcą danych Uczestników będzie firma GRUBY BENEK SP. Z O. O., z siedzibą na ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629541, NIP: 7252142275, REGON: 365015591. Dane osobowe przetwarzane będą przez obie firmy przez 30 dni od dnia od dnia zakończenia Konkursu.

7. Organizator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny na: grubybenek.pl (zakładka Home).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook ® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook ®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook ®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Facebook ® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).